Zadaniem Kapituły Konkursowej będzie ocena prac nadesłanych w konkursie dla doktorantów wdrożeniowych, ogłoszonym w ramach wydarzenia Kadry Przyszłości –
5 lat Doktoratów Wdrożeniowych.  

Więcej informacji oraz regulamin konkursu w zakładce Konkurs.

Dr Andrzej Kurkiewicz 

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu. Nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W latach 2006 i 2007 prowadził cykl zajęć na Uniwersytecie INHolland w Rotterdamie jako Ekspert CAF w zakresie edukacji. W latach
2008-2021 pracował na stanowiskach kierowniczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 1.01.2021 r. przemianowanym na Ministerstwo Edukacji i Nauki. W tym czasie (w latach 2016-2019) pracował
m.in. w Zespole Ministra Nauki i Szkolnictwa ds. przygotowania reformy szkolnictwa wyższego i nauki oraz był Przewodniczącym Zespołu Doradczego Ministra Edukacji
i Nauki do oceny wniosków i raportów w ramach programu
„Doktorat wdrożeniowy”. Koordynator w kilkudziesięciu projektach systemowych
i pozakonkursowych w Programach Operacyjnych tj.: PO KL, POWER, PO IG, PO IR, PO PC. Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym.
Do najważniejszych obszarów zainteresowań badawczo-rozwojowych dr. Kurkiewicza należą: polityka naukowa państwa, zarządzanie projektami, innowacje
w sektorze B+R oraz współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych. Reprezentował Polskę w licznych
gremiach UE.

Prof. dr hab. Michał Zasada

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członek zarządu CASEE – the ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe. Profesor nauk leśnych w Katedrze Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa Instytutu Nauk Leśnych SGGW, członek Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk. 
Zainteresowania naukowe profesora Michała Zasady koncentrują się głównie na zagadnieniach dotyczących dendrometrii, nauki o produkcyjności lasu i urządzania lasu, szczególnie modelowania wzrostu drzew i drzewostanów, nowoczesnych metod pomiaru lasu i zastosowania systemów wspomagania decyzji w planowaniu gospodarki leśnej. 
Profesor Zasada jest autorem ponad 120 publikacji naukowych. Był promotorem 4 przewodów doktorskich podejmujących problematykę wpływu warunków siedliskowych na przyrost radialny świerka pospolitego w północno-wschodniej Polsce i krajach nadbałtyckich, dendroekologii świerka Schrenka w Kirgistanie oraz historii, stanu i perspektyw introdukcji daglezji zielonej w Polsce i żywotnika olbrzymiego w Niemczech. 

Dr Anna Budzanowska

Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej. W latach 2016-2019 dyrektor generalny, a w latach 2019-2021 wiceminister w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Odpowiadała za konsultacje społeczne i projekty strategiczne. Zainicjowała i nadzorowała Narodowy Kongres Nauki. Współautorka modelu szkół doktorskich, programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, programów kariery dualnej, projektów wspierających społeczną odpowiedzialność nauki oraz sektor badań i rozwoju. Pracę w administracji publicznej łączy z aktywnością akademicką. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu polityk publicznych i systemów ustrojowych. Analizuje sektor badań i szkolnictwa wyższego koncentrując się na zarządzaniu instytucjami akademickimi, ustrojami uczelni, modelami sieciowania w szczególności uniwersytetami europejskimi (EUI). Stypendystka rządu francuskiego. Laureatka nagrody Pro Juvenes Parlamentu Studentów RP. Członkini Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2018-2021). Członkini Think Tank NCBR (2022). Pełnomocnik
ds. Europejskiego Miasta Nauki – Katowice 2024. Członkini Zarządu
EuroScience – European Association for the Advancement of Science and Technology, Champion ESOF 2024.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie związany jest od roku 1973, kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku inżynieria materiałowa. W AGH pracuje od 1978 roku. Od 2020 r. pełni urząd Rektora uczelni.
W swojej działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN. Należy także do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. Za działalność w licznych naukowych towarzystwach zagranicznych otrzymał tytuł „Fellow of the European Ceramic Society” oraz prestiżową nagrodę „Bridge Building Award” od American Ceramic Society.
Prof. Jerzy Lis jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNO AGH oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. W latach 2005-2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Jest Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji
2020-2024. Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w 2019 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Rektor Politechniki Koszalińskiej w kadencji
2020-2024, kierownik Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw.
W latach 2012–2020 pełniła funkcję Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Koszalińskiej. Odbyła staże
w Instituto Superior de Ekonomia e Gestão (Universidade Tecnica de Lisboa) w Portugalii, w Uniwersytecie w Liege
w Belgii i w Coventry Technical College w Wielkiej Brytanii. Była stypendystką Wspólnoty Francuskiej Belgii, programów: Tempus, Sokrates – Erasmus, LLP-Erasmus, CEEPUS. Aktualnie jest członkiem m.in.: Komisji ds. Nauki KRASP, Komisji ds. Akredytacji
i Rankingów KRASP, przewodniczącą Komisji ds. Kształcenia KRPUT.
Danuta Zawadzka jest jednym z inicjatorów i członkiem Prezydium Porozumienia „Nauka dla morza”. Bierze czynny udział w radzie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Mesynie. Była nominowana do Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju, powołanej przy ministrze rozwoju, pracy i technologii. Aktywnie uczestniczy w pracach Uniwersytetu Europejskiego EU4DUAL, w skład którego wchodzi 9 uczelni z UE, w tym Politechnika Koszalińska.

Dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości (Politechnika Warszawska). Prowadzi badania naukowe w zakresie zarządzania szkolnictwem wyższym, innowacyjnych form kształcenia, e-learningu, zarządzania projektami.
Współzałożycielka i prezes Fundacji Młodej Nauki. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Do niedawna na Politechnice Warszawskiej pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju Innowacyjnych Form Kształcenia, kierowała Działem Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców. W latach 2013-2015 Kierownik Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych na Politechnice Warszawskiej. Była także wiceprzewodniczącą Rady Młodych Naukowców (III i IV kadencji, 2012-2015), przewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2010-2011) oraz Warszawskiego Porozumienia Doktorantów (2009).

Dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk

Od ponad dwudziestu lat nieprzerwanie związany z Politechniką Warszawską, gdzie ukończył studia magisterskie, a następnie studia doktoranckie. Jest wykładowcą akademickim i coachem dla kadry inżynierskiej.
Pełni stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD. Jest Prezesem Zarządu spółki akcyjnej prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB oraz Wiceprezesem Zarządu polskiej spółki akcyjnej F.B.I. TASBUD S.A. Wprowadził przedsiębiorstwo na rynki światowe. Jest Prezesem Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, Przewodniczącym Grupy Eksperckiej ds. Nowych Technologii
i Inteligentnych Systemów Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Członek Polskiego Klastra Budowlanego, Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, Executive Club i Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia, Medalem Honorowym. Otrzymał także Certyfikat „Przyjazny Nauce” oraz Certyfikat Osobowość Branży nadany przez Builder i Certyfikat Kreator Budownictwa
Dorobek naukowy dr inż. Andrzeja Macieja Czapczuka toruje drogę do zastosowania innowacyjnych rozwiązań, między innymi opartych na rozwijaniu sztucznej inteligencji w nauce, jak również w praktyce, co powoduje czynną współpracę świata biznesu
i nauki.

Mateusz Gaczyński

Zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Jest odpowiedzialny za politykę badań i innowacji w ujęciu krajowym i europejskim, w tym programów polityki spójności oraz uczestnictwa w Horyzoncie 2020. Przed objęciem obowiązków w MEiN pracował w Ministerstwie Gospodarki (gdzie był odpowiedzialny za sprawy zrównoważonego rozwoju, zmiany klimatyczne, Krajowy Program Reform, Strategię Lizbońską), Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE (obszar polityki spójności), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (polityki i instrumenty rozwoju przedsiębiorczości) oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (emigracja zarobkowa).
Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Dr Piotr Dardziński

Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. W latach 2015-2019 podsekretarz, a następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiedzialny za współpracę nauki i biznesu. Współtwórca ustawy o doktoratach wdrożeniowych oraz koordynator prac nad nową koncepcją funkcjonowania instytutów badawczych. Jako członek Zespołu ds. Innowacyjności nadzorował międzyresortowe prace nad pierwszą i drugą ustawą o innowacyjności. Pierwsza z nich została uznana przez organizację Pracodawcy RP za najlepszą ustawę deregulacyjną w obszarze podatków. Oba akty uważa się za punkt zwrotny w likwidacji barier we współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami. 
Były dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II i wiceprezes Instytutu Tertio Millennio. Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Hamburgu. Doktor nauk humanistycznych i wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu i absolwent prestiżowego programu menadżerskiego, realizowanego przez IESE Bussines School w Barcelonie.